بیش از 8 سال سابقه

شـرکت فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات دیتاگستر از سال 1389 با هدف فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات آغاز به کار نمود.

تجهیزات مدرن و به روز

ایــن شــرکت بــا بهره گیــری از تجهیــزات پرهزینــه و باکیفیــت در ســایت مرکــزی و ســایر پــاپ ســایت های شــرکت اقــدام بــه ایجــاد زیرســاخت متقــارن و در نهایــت ارائــه ســرویس بــه مشــترکین نمــوده اســت.

پشتیبانی ۲۴ ساعته

کارشناســان فنــی بــا دراختیارداشــتن دانــش فنــی و تجهیــزات پیشــرفته، بــه صــورت بیســت و چهــار ســاعته برشــبکه شــما نظــارت خواهنــد داشــت . با اســتفاده از خدمــات دیتاگستر شــما یــک ارائــه دهنــده خدمــات و یــک شــماره پشــتیبان خواهیــد داشــت.

نمایندگی در سراسر ایران

دیتاگستر نماینده شرکت بهار رسانه شرق آمادگی  اعطای نماینده در کل کشور می باشد در حـال حاضـر شهرستانهای مرودشت ارسنجان و پاسارگاد و تمام حومه این سه شهرستان تحت پوشش این شرکت می باشد.

بررسی امکان ارائه خدمات

ثبت نام در مرکز مخابراتی امکان پذیر می باشد.

مرکز اینترنت دیتاگستر فارس نماینده شرکت بهار رسانه شرق دارای پروانه Servco به شماره مجوز 100-95-28 از سازمان تنظیم مقررات رادیویی  شماره تماس 02191011143 - 09177903452

سامانه پاسخگویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (195) محاسبه تعرفه سرویس اینترنت پرسرعت